Wereldwaterdagevent 2016 verslag

Na MDG 7c, SDG 6  / From MDG 7c to SDG 6

Op 25 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor de duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Water en sanitatie krijgen in duurzame ontwikkelingsdoelstelling 6 of SDG 6 een duidelijke plaats: "Verzeker de toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen".

At the Sustainable Development Summit on 25 September 2015, the United Nations Member States adopted the new Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goal 6 or SDG 6 is dedicated to water and sanitation as a stand-alone goal: "Ensure availibility and sustainable management of water and sanitation for all". 

 

Professor Marnik Vanclooster (UCL) lichtte meer in detail de diverse aspecten van "water in de wereld" toe. Veiligheid, klimaat, economie, voedselproductie, blauw, grijs en groen water kwamen ondermeer aan bod. SDG 6 is een ambitieuze doelstelling. In tegenstelling tot de Millenniumdoelstelling, is ze veel breder: het gaat om water- en sanitatievoorziening, maar ook om waterkwaliteit, integraal en grensoverschrijdend waterbeheer, efficiëntie van watergebruik, het aanpakken van waterschaarste en het beschermen en herstellen van waterecosystemen. Bovendien is deze doelstelling universeel, dus van toepassing in het binnenland en in internationale samenwerking. De geformuleerde subdoelstellingen en indicatoren geven richting aan de implementatie, maar hier en daar zijn er gemiste kansen of hiaten. Professor Vanclooster gaf ook mee dat monitoring van de SDG's een grote uitdaging zal vormen.

Professor Marnik Vanclooster (UCL) explained more in detail some aspects related to "water in the world". Security, climate, economy, food production, blue, grey and green water were mentioned. SDG 6 is an ambitious goal. Compared to the Millennium Development Goals, the scope is wider, mentioning access to water and sanitation, but also water quality, integrated and transboundary water management,  water-use efficiency, address water scarcity and protect and restore water-related ecosystems. It is a universal goal, applying to the own country and to international cooperation. The targets and indicators guide the implementation, but some aspects are missing. Professor Vanclooster also added that the monitoring progress of the SDGs will be challenging.

 

Bart Devos was voorzitter van het Wereld Jongeren Parlement voor Water toen de SDG's werden goedgekeurd. Zij hebben mee geijverd van een aparte doelstelling rond water en sanitatie. Bart deed een warme oproep om jonge mensen, en in het bijzonder jonge ondernemende mensen, meer kansen te geven om in te staan voor water en sanitatievoorziening in hun eigen land en gemeenschap. Daarbij is het ontzettend belangrijk te mogen proberen en te leren, ook al is het resultaat niet altijd zoals vooropgesteld of gehoopt. De organisatie Young Water Solutions probeert dergelijke jongeren te ondersteunen om zoveel mogelijk capaciteit op te bouwen.

 
Bart Devos was the former president of the World Youth Parliament for Water when the SDGs were adopted. The WYPW advocated for a stand-alone goal for water and sanitation. Bart called the audience to give opportunities to young people and especially young entrepreneurs to set up water and sanitation projects in their own country and community. The ability to learn and to build capacity is crucial, even when the project results are not as foreseen. The organization Young Water Solutions tries to support young people to build capacity.        

  

Netwerking / Networking

Ook de speeddating van dit Wereldwaterdagevent stond in het teken van SDG 6. De 8 subdoelstellingen of targets vormden telkens de gespreksonderwerpen aan tafel. De aanwezige professionals van organisaties en bedrijven en de aanwezige studenten wisselden in kleine groepen ervaringen en contacten uit.  

During the speeddating, the participants took the opportunity to meet and exchange experiences with other experts and professionals. The little groups discussed the 8 different targets under SDG 6.             

      

De verschillende tafelcoaches deelden hun korte feedback met de aanwezigen.

The different table coaches shared some feedback with the audience. 

 

Abdoulaye Souna Souley (S-eau-Sahel, SDG 6.1.)

 

Johan Slimbrouck (Protos - SDG 6.2.) 

 

Frederik Looten (De Watergroep - SDG 6.3.)

  

Paul Ockier (TNAV) and Zohra El Aissaoui (LNE - reporting - SDG 6.4.)

 

Steven Vinckier (VMM - SDG 6.5.)

 

Ilse Smets (KULeuven - SDG 6.6.)

 

Gert Verreet (EWI - SDG 6.a.)

 

Michel Laukens (Ninafri - SDG 6.b.)

 

Rajendra Singh (Tarun Bharat Sangh / The Flow Partnership) focused our attention on the link water/ climate, migration, floods. The successes in the field of water conservation lie in finding local solutions, with full participation of the community and taking into account the 'right of the river'. 

 

Remy Merckx hield het slotwoord in naam van minister Schauvliege. De minister zal haar rol opnemen in het opvolgen van SDG 6 en zal, voor wat betreft de internationale aspecten, in 2016 een nieuwe projectoproep lanceren. Ze dankt de partners van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling en moedigt hen aan verder te blijven investeren en hoopt binnen een jaar alle aanwezigen terug te zien voor het ondertekenen van een nieuwe engagementsverklaring van het VPWvO, helemaal ingeschakeld in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.   

Remy Merckx closed the event in name of minister Schauvliege. The Flemish Minister of Environment will play her role to contribute to the SDGs and will launch another call for proposals in the framework of the Flemish Partnership Water for Development. She encourages the partners to continue to invest in projects and hopes to meet them all again next year to sign a new engagement declaration, based on the new framework of the Sustainable Development Goals.                    

                                     

Dagvoorzitter Diane Verstraeten sloot het event af, met dank aan alle partners, sprekers, helpers en aanwezigen die deze voormiddag de moeite waard maakten!

Mrs Diane Verstraeten closed the event with some words of thanks to all partners, speakers, helpers and participants that made this event an interesting and successful day.

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

* Meer foto's / more photos

 

  

Logo Wereldwaterdag 2016
WWD 2016
Wereldwaterdag 2016.2
Wereldwaterdag 2016.1