Wereldwaterdagevent 2015 verslag

Water is gezondheid. Water is natuur. Water is verstedelijking. Water is industrie. Water is energie. Water is voedsel. Water is gelijkheid. Of nog, water beslaat veel domeinen van het menselijk leven. En dat wordt extra in de verf gezet op de internationale Wereldwaterdag. Het thema "water en duurzame ontwikkeling" is niet toevallig gekozen: alle VN-lidstaten zijn betrokken in het lopende onderhandelingsproces dat zal resulteren in een nieuwe ontwikkelingsagenda "post 2015" en in duurzame ontwikkelingsdoelen.

Water is health. Water is nature. Water is urbanization. Water is industry. Water is energy. Water is food. Water is equality. Or: water is linked closely with (human) life, which is stressed during the annual and international World Water Day. The 2015 theme is 'water and sustainable development'. It's not chosen by chance: all UN member states are involved in the ongoing UN process that will result in a new global development agenda beyond 2015 and in sustainable development goals.

 

Bijdrage van de sprekers /  Contribution of the experts

In zijn welkomwoord gaf Kor Van Hoof, kabinetsadviseur water van Minister Joke Schauvliege, aan dat 'water en duurzame ontwikkeling' van toepassing is op het Noorden en het Zuiden. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling geeft uitvoering door Vlaanderen aan Millenniumdoel 7c, met investeringen in duurzame water- en sanitatieprojecten in het Zuiden. De Vlaams Minister van Omgeving zal dit initiatief ook dit jaar steunen met een nieuwe projectoproep en wenst alle partners te danken voor hun steun en inzet. Tegelijkertijd staat Vlaanderen al ver op gebied van water- en sanitatievoorziening in Vlaanderen zelf, maar er wordt ook hieraan nog gewerkt. Vlaamse experts volgen de internationale onderhandelingen over de duurzame ontwikkelingsdoelen van nabij op. Ondertussen is duidelijk dat in de SDG's, als een van de milieudoelen, een aparte doelstelling zal gewijd worden aan water en sanitatie, en wel voor iedereen. Water en duurzame ontwikkeling draagt ook toekomstperspectief in zich en zet jongeren in beweging. Letterlijk, want op 20 maart namen meer dan 600 scholen in Vlaanderen en Brussel deel aan Wereldwaterdag@school, met een Walk for Water van 6 km. Minister Schauvliege steunt ook dit initiatief van harte.  

 

Kor Van Hoof, advisor of the Flemish Minister of environment and nature, mentioned that the water and sustainable development theme is relevant for the North and the South. The Flemish Partnership Water for Development (FPwfD) was created to contribute to MDG7c, by investments in sustainable water and sanitation projects in the South. The Flemish Minister of Environment will launch another call for proposals and thanks all partners for their support and action. In Flanders, a lot has been done already in the field of the provision of water and sanitation, but some work remains to be done. Flemish experts follow the international negociations closely. A stand alone SDG will be dedicated to the access to water and sanitation for all, as one of the environmental goals in the final set of sustainable development goals. Water and sustainable development also refers to the future ans sets young people in motion: on 20 March, more than 600 schools in Flanders and Brussels participated to Wereldwaterdag@school and a Walk of Water of 6 km. Minister Schauvliege supports also this initiative wholeheartedly.

 

Tim Bogaert van de FOD Buitenlandse Zaken gaf een overzicht van de recente ontwikkelingen op multilateraal niveau over post 2015 en duurzame ontwikkeling. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn geformuleerd en veranderen wellicht niet meer. Zo is er een aparte doelstelling afgesproken over water en sanitatie: "ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all'. Over indicatoren, financiële implicaties en monitoring is het laatste woord nog niet gezegd. Dit lang en complex proces moet zich uitkristalliseren op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2015.

 

Mr. Tim Bogaert of the Federal Public Service Foreign Affairs provided an overview of the actual developments in the field of post 2015 and sustainable development. The SDGs are formulated and are widely supported. Number 6 is the standalone goal "ensure availibility and sustainable management of water and sanitation for all". Discussions  about indicators, means of implementation and monitoring are still going on. This long and complex process should be closed during the UN General Assembly in September 2015.

 

Matthias De Moor van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en Vlaamse trekker voor post 2015 en SDG's interviewde afdelingshoofd van de afdeling Internationaal Beleid, Remy Merckx, over de mijlpalen sinds het ontstaan van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, de positieve ervaringen, de uitdagingen en de toekomst. Dit werd aansluitend ondersteund door beelden van de verschillende gecofinancierde projecten, kundig geanimeerd door Bubka. Na de beelden kwamen de statistieken en voorlopige resultten van de evaluatie-oefening die South Research uitvoert in de periode januari-mei . Het resultaat zal na afloop beschikbaar zijn via deze website.

 

Matthias De Moor of the Environment, Nature and Energy Department of the government of Flanders and Flemish expert in the post 2015 and SDG negociations, interviewed head of division Remy Merckx about the history of the Flemish Partnership Water for Development, the positive experiences, the challenges and the future. This was supported by photos of the different cofinanced projects, professionaly presented by Bubka in a slide show. The images were followed by the statistics and preliminary results of the evaluation, that South Research is conducting in the period Januay-May.

 

Dick Bouman van Aqua For All nam de aanwezigen mee in het verhaal van publiek-private samenwerking in de watersector, solidaire waterfinanciering via de drinkwatermaatschappijen, hefbomen gecreëerd door de overheid en steun aan ngo's en bedrijven, zoals dat in Nederland groeide en nog steeds evolueert. Uit de vragen achteraf bleek bezorgdheid voor het verhoogde aandacht voor promotie van bedrijven en Aid en Trade, maar ook nieuwsgierigheid naar het Nederlandse model dat andere accenten legt, op een grotere schaal werkt dan het Vlaamse en via het 1% solidariteitsmechanisme veel middelen en actoren mobiliseert. 

 


Dick Bouman of Aqua For All told the audience the Dutch story of PPP in the water sector, solidary water financing through public water companies, leverages created by the government and support to ngos and companies. A4A has some history in the field of water and development cooperation and is still evolving. In the questions and discussions afterwards, the increased attention for business promotion and Aid and Trade received some reserve. On the other hand, there was curiousity for the Dutch model with other accents, bigger scale and 1 % solidarity mechanism for water utilities and water authorities.

 

Netwerking / Networking

In de speeddating die volgde wisselen de aanwezige professionals van organisaties en bedrijven en de aanwezige studenten in kleine groepen ervaringen en contacten uit. In de discussies en uitwisseling kwam ondermeer de meerwaarde en de mogelijkheden tot verbetering van samenwerking, uitwisseling van expertise, netwerking en van een financieringssysteem zoals het VPWvO aan bod. 

 

During the speeddating, the participants took the chance to meet and exchange experiences with other experts and professionals in different groups. The added value of networking, co-operation, exchange of expertise and possibilities for improvement of the FPWfD were discussed.  

 

Remy Merckx sloot het event af met een dankwoord en een oproep om te blijven investeren in water en sanitatie. De aanwezigen kregen nog een impressie te zien van de Walk for Water (Wereldwaterdag@school) die door meer dan 600 scholen in Vlaanderen en Brussel werd gehouden.  

 

Remy Merckx closed the event with some words of thanks and called to keep on investing in water and sanitation. De audience enjoyed an impression of the walk for Water initiaitve, in which more than 600 schools in Flanders and Brussels participated.

 

Dank aan alle partners, sprekers, helpers en aanwezigen die deze dag de moeite waard maakten!

 

Thanks to all partners, speakers, helpers and participants that made this a successful day! 

 

 De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Meer fotos:

https://photos.google.com/album/AF1QipN0pJ6PjErptmSFYA1YcjlIjhf7hD5-HZCewI4P

       

Logo WWD 2015
WWD 2015 Foto 3
www 2015 foto 1
WWD 2015 foto 2