Wereldwaterdagevent 2014 verslag

Water en energie/Water and energy

Water heeft met energie te maken en energie heeft met water te maken. Dat was de centrale boodschap die de Verenigde Naties vooropstellen voor de internationale Wereldwaterdag van 2014 en de rode draad tijdens het voorbije Wereldwaterdagevent. 

Water and energy are closely interlinked and interdependent. That is was the key message of the World Water Day 2014 and this World Water event.

 

Bijdrage van de sprekers/Contribution of the experts

In zijn welkomwoord gaf Michiel Van Peteghem, kabinetsadviseur van Minister Joke Schauvliege, aan dat in dit thema verschillende boodschappen aan bod komen. Water vraagt energie en energie vraagt water; de voorraden zijn beperkt en de vraag stijgt, water besparen is energie besparen, de armsten moeten dringend toegang krijgen tot zowel water als sanitaire voorzieningen en elektriciteit, het verbeteren van de water- en energie-efficiëntie is nodig, net zoals gecoördineerd, coherent en afgestemd beleid. De Vlaamse overheid boekt(e) vooruitgang op verschillende van deze punten bvb. door het ter beschikking stellen van 15 m3 gratis drinkwater, door het laten vertegenwoordigen van alle experts bij het uittekenen van integraal waterbeleid en beheer en via maatregelen om de waterconsumptie te verminderen. Uiteraard blijft er nog veel werk te verzetten. Wereldwaterdag is een uitnodiging om actie te ondernemen: deze week vinden er ook tal van acties plaats bij ondermeer bedrijven, ngo's en vzw's , scholen en de overheid. Met 2015 in zicht, het vooropgestelde einde van de MDG's, is dit event ook een uitnodiging extra energie te stoppen in watervoorziening, sanitaire voorzieningen, afvoer en behandeling van afvalwater en hygiëne. Ook de Vlaams Minister van Leefmilieu gelooft in concrete actie vanuit Vlaanderen en zal een nieuwe projectoproep lanceren in 2014 voor water- en sanitatieprojecten in het Zuiden.

 

Michiel Van Peteghem, advisor of the Flemish Minister of environment and nature, mentioned that World Water Day addresses 5 key messages in the field of water and energy: 1/ Water requires energy and energy requires water; 2/ supplies are limited and demand is increasing; 3/ saving energy is saving water and saving water is saving energy; 4/ the 'bottom billion' urgently needs access to both water and sanitation services, and electricity; 5/ improving water and energy efficiency is imperative as are coordinated, coherent and concerted policies. The government of Flanders made progress on serveral points, but of course some work remains to be done. World Water Day is in that perspective a clear invitation to take action. This World Water Day event invites to put extra energy in the provision of water, sanitation, hygiene and treatment of waste water. The Flemish Minister of Environment also believes in concrete action taken by Flanders and will launch another call for proposals.

 

Tim Bogaert van de FOD Buitenlandse Zaken gaf een overzicht van de ontwikkelingen op multilateraal niveau over ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Hoe de Millenniumdoelstellingen een concrete set van doelen vormen, met als tijdshorizon het jaar 2015. En hoe men volop nadenkt over en werkt aan een opvolger in de mogelijke vorm van duurzame ontwikkelingsdoelen en dit op alle niveaus (Verenigde Naties, EU, lidstaten) en met de verschillende betrokken maatschappelijke groepen. Dit proces moet zich uitkristalliseren op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. In tussentijd dienen nog een aantal uitdagingen rond complexiteit, methodologie en de concrete plaats van milieu en duurzame ontwikkeling in het geheel aangegaan te worden. 

 

Mr. Tim Bogaert of the Federal Public Service Foreign Affairs provided an overview of the developments in the field of development cooperation and sustainable development. On how the MDGs form a concrete set of goals and targets, towards 2015. And on how all levels (UN, EU, member states,...) and all stakeholders of civil society are thinking and working on 'post 2015', possibly decided in the form of sustainable development goals (SDG's). This process should be closed during the UN General Assembly in September 2015. In the mean time, challenges like the complexity and methodology of the process and the concrete contribution of environment and sustainable development have to be tackled.

 

Matthias De Moor van het Departement LNE van de Vlaamse overheid gaf een toelichting over concrete stand van zaken in de internationale onderhandelingen over water en energie. De verwachting is alom dat deze thema's als focus worden weerhouden voor het uitwerken van post 2015 doelen, al is op dit moment nog niets definitief. Het zouden aparte doelen kunnen worden, maar evengoed kunnen ze geïntegreerd worden in andere doelen zoals bvb. armoedebestrijding of duurzame productie- en consumptie. Uitspraken als "Energy is central to sustainable development" en "water is at the core to sustainable development" doen deze onderwerpen stijgen op de internationale lijst van mogelijke toekomstige doelen, niet in het minste omdat ze gelinkt zijn, zowel met elkaar als met andere thema's.

 

Matthias De Moor, of the Environment, Nature and Energy Department of the government of Flanders presented the actual state in the international water and energy negociations. One can expect that these themes will be included in the -to be developed- post 2015 goals and targets. Statements like "Energy is central to sustainable development" and "water is at the core to sustainable development" will move these themes upward in the international list of priorities, at least because there're interlinked and also linked with other themes, like poverty eradication and sustainable production and consumption.

 

Netwerking/Networking

In de speeddating die volgde, grepen de aanwezige organisaties, studenten en bedrijven de kans om andere experts en ervaringsdeskundigen te ontmoeten en uit te wisselen over thema's als integraal waterbeheer en energie, alternatieve en duurzame vormen van energie in ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, overgang naar hernieuwbare energievormen, in het belang van de watervoorraden, energieverbruik bij het winnen en transporteren van water en het recuperen van energie bij afvalwaterstromen. Uit de conclusies kwamen een aantal zaken die ook daarna verder werden bediscussieerd en hier en daar werden ook contacten gelegd voor toekomstige samenwerking.

 

During the speeddating, the participants took the chance to meet and exchange experiences with other experts and professionals in different theme groups. The feedback provided also topics for conversation afterwards and possibilities for cooperation.

 

Dagvoorzitster Diane Verstraeten refereerde een paar keer naar de lijn in de hall, op weg naar 2015, het jaar dat werd vooropgesteld voor de realisatie van de Millenniumdoelstellingen. Lieve Dillen van het Departement LNE beschreef de lijn die het Vlaams Partnerschap aflegde van bij de start tot nu en wenste iedereen veel energie voor de laatste rechte lijn naar 2015. 

 

Moderator Diane Verstraeten refered to the blue line on the ground, the way to 2015, the proposed MDG ending year. Lieve Dillen of the Envirmonment, Nature and Energy Department described the line followed by the Flemish Partnership Water for Development from its start up till now and wished everyone a lot of energy for the straight line to 2015.

 

Dank aan alle partners, sprekers, helpers en aanwezigen die deze dag de moeite waard maakten!

Thanks to all partners, speakers, helpers and participants that made this a successful day!

 

Presentaties  en foto's / Presentations and photos

* Presentatie van Tim Bogaert, FOD Buitenlandse Zaken over de MDG's en hun mogelijke opvolger

* Presentatie van Matthias De Moor, Departement LNE, stand van zaken in de internationale onderhandelingen over water en energie

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Link naar de foto’s:

https://photos.google.com/album/AF1QipOtDRW18SeSHiVy4JRlx4QYKbOAe47Lnck6YfXB

 

WWD 2014 Foto 2
WWD 2014 Foto 1
WWD 2014 foto 3