Wereldwaterdagevent 2013 verslag

Op 22 maart organiseerde het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling opnieuw een netwerkevent voor alle huidige partners en organisaties die mee willen investeren in water- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Het werd een interessante ontmoetingsdag in het teken van watersamenwerking.


EPSU, de overkoepelende structuur voor vakbonden van de overheidssector, lanceerde in 2013 een Europees burgerinitiatief voor het erkennen van het recht op water en sanitatie binnen de Europese wetgeving, nadat de Verenigde Naties dit in 2010 hebben erkend. De bedoeling is genoeg handtekeningen te verzamelen, zodat dit op de Europese agenda geplaatst kan worden. Hier vindt u meer informatie en een interview met een van de contactpersonen.  

 

Netwerkevent

22 maart 2013 stond wereldwijd in het teken van 'Watersamenwerking'. 2013 is door de Verenigde Naties ook uitgeroepen tot het Internationaal Jaar voor de Watersamenwerking, met Unesco als trekkend VN-agentschap. Net iets wat het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling tracht te stimuleren en meteen dus ook de rode draad in het jaarlijks netwerkevent.

 

The United Nations General Assembly declared 2013 as the United Nations International Year of Water Cooperation, with Unesco as leading agency. The World Water Day and this event were also dedicated to this theme. Water cooperation is exactly what the Flemish Partnership Water for Development tries to stimulate.

 

Dagprogramma/Programme

In zijn welkomwoord gaf Michiel Van Peteghem, kabinetsadviseur van Minister Joke Schauvliege, aan dat watervoorziening vele uitdagingen met zich meebrengt en dat water ondertussen tot de precaire hulpbronnen gerekend moet worden. Het is een hele prestatie dat het Millenniumdoel inzake water (MDG 7c) wereldwijd gehaald werd. Helaas blijven er grote regionale verschillen en laat de kwaliteit van het water dikwijls te wensen over. Inzake sanitaire voorzieningen, afvoer en behandeling van afvalwater en hygiëne is er ook nog werk aan de winkel. Het is geen toeval dat water en sanitatie als een van de prioiriteiten naar voor wordt geschoven in het ontwikkelen van nieuwe wereldwijde doelen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's). Ondertussen gelooft de Vlaams Minister van Leefmilieu in concrete actie vanuit Vlaanderen. Daarom zal zij ook een nieuwe projectoproep lanceren in 2013.

 

Michiel Van Peteghem, advisor of the Flemish Minister of environment and nature, stressed that water becomes a critical resource, what makes water provision a challenging task. Although the MDG 7c target on drinking water has been met, some needs relating to water quality, water provision in Africa and sanitation remain. Therefore, water and sanitation are on the short list of priorities in the process of developing new sustainable development goals (SDG's). The Flemish Minister of Environment believes in concrete action from Flanders and will launch another call for proposals.

 

Dr. Rudy Herman lichtte de werking van het Vlaams Unesco Wetenschappen Fonds  toe (FUST). Via FUST worden diverse Unesco-programma's rond water financieel gesteund en ondersteund met Vlaamse onderzoeksexpertise. De krachtlijnen van de programma's liggen in capaciteitsopbouw, lokale betrokkenheid, wetenschappelijke ondersteuning en integratie van verschillende domeinen. Unesco, gesteund door het FUST,  is wereldwijd actief met programma's rond integraal waterbeheer, integraal kustzonebeheer, kinder- en vrouwenrechten, grondwatermanagement in Afrika, dryland en water harvesting. Enkele van deze thema's kwamen ook terug in de speeddating.  

 

Dr. Rudy Herman explained the activities of the Flanders Unesco Science Trust Fund. It is a fund in trust to support Unesco activities in the science sector, with water related themes as integrated water resource management, integrated coastal zone management and water quality, children's rights, groundwater management in Africa, drylands and water harvesting. The focus lies on capacity building, local involvement, scientific support and integration.  These programmes are financially supported by the government of Flanders and scientifically supported by Flemish experts.

 

Peter De Paepe van EPSU (European Federation of Public Service Unions) gaf een toelichting over het Europese burgerinitiatief dat recent werd genomen om het recht op water en sanitatie op de Europese politieke agenda te zetten. De benodigde 1 miljoen handtekening zijn binnen, maar EPSU streeft naar 2 miljoen handtekeningen om het initiatief kracht bij te zetten.

 

Peter De Paepe, representative of EPSU (European Federation of Public Service Unions), presented the European Citizen's Initiative to get "implementation of the human right to water and sanitation" on the European political agenda, which involves collecting one million signatures from at least seven different EU Member States.  One million signatures are reached, but EPSU aims at collecting 2 million signatures by September to highlight this initiative.

 

In de speeddating die volgde, namen de aanwezige organisaties, studenten en bedrijven de kans om andere experts en ervaringsdeskundigen te ontmoeten en uit te wisselen over thema's als integraal waterbeheer, integraal kustzonebeheer, sanitatie en hergebruik van water, kinder- en vrouwenrechten, grondwatermanagement in Afrika, drylands en water harvesting. Dagvoorzitster Diane Verstraeten gaf de verschillende groepen kans tot terugkoppeling met de rest van de zaal, wat ook achteraf nog stof tot gesprek gaf. Hier en daar werden ook contacten gelegd voor toekomstige samenwerking.  

 

During the speeddating, the participants took the chance to meet and exchange experiences with other experts and professionals in different theme groups. The feedback provided also topics for conversation afterwards and possibilities for cooperation.

Dank aan alle partners, sprekers, helpers en aanwezigen die deze dag de moeite waard maakten!

Thanks to all partners, speakers, helpers and participants that made this a successful day!

 

Presentaties en foto's / Presentations and photo's

* Welkomwoord Michiel Van Peteghem, kabinetsadviseur van Vlaams Minister Joke Schauvliege

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Link naar de foto’s: https://photos.google.com/album/AF1QipN8PZ_YzkpxDTAhRd1jO8bbobkyZyT4XpEWyPxo

logo WWD 2013
WWD 2013 Foto 1
WWD 2013 Foto 2
WWD 2013 Foto 3