Wereldwaterdagevent 2012 verslag

Op donderdag 22 maart organiseerde het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling een netwerkevent bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. 

Onder meer Ingenieurs zonder Grenzen, Waterlink-AWW, KULeuven, UGent, VMW, Belgaqua, Hogeschool Gent, Laborelec, Vrienden van Burkina Faso, VUB, VLIR-UOS, Ontwikkelingshulp der Dominicanen, Dierenartsen zonder Grenzen, UNICEF, Katholieke Hogeschool Limburg, FOS, VAIS, Rotary Brussel Cantersteen, Gemeente Koksijde, Gemeente Mol, Water for Africa, TNAV, Lessius Mechelen, VITO, Bevrijde Wereld, Protos, AGT NV, Wanakkam VZW, Nicaraguacomité Mol, Ninafri, Caritas,  Provincie Oost-Vlaanderen, VMM, PCG, Solid International, Universiteit Antwerpen, IMDC, Hach Lange, Provinciale Hogeschool Limburg, CDI Bwamanda, Elster en Durabilis participeerden. Met dank aan alle aanwezigen en sprekers! 

 

De 20ste verjaardag van de Wereldwaterdag op 22 maart 2012 stond wereldwijd in het teken van 'Water en voedselzekerheid'. Dit was meteen ook een centraal thema van het jaarlijks netwerkevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.

 

The key theme of the 20th anniversary of the World Water Day and of the event of the Flemish Partnership Water for Development was 'water and food security'.

 

In de hall van het Ferrarisgebouw in Brussel werd voor de gelegenheid, voor de personeelsleden en de aanwezigen, de mondiale waterproblematiek gevisualiseerd en een aantal wateracties in de verf gezet.  

 

In the venue of the building, the global world water problem was visualized and some water actions were presented. 

 

Dagprogramma/Programme

Tijdens dit Wereldwaterdagevent wilde het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling het woord laten aan mensen die vanuit hun professionele ervaring of hun engagement goed geplaatst zijn om verschillende aspecten van 'water en voedsel' en 'water in de wereld' toe te lichten en te illustreren. Vooral de lokale overheden met een stedenband rond 'water' en wetenschappers, verbonden aan Vlaamse universiteiten, kwamen dit jaar aan bod.

 

For this session, professionals and volunteers were invited to show the audience how they are involved in different aspects of 'water and food' and 'water in the world'. Special focus was laid on local govenments establishing a close cooperation with a municipality in the South and on scientists and researchers, linked with Flemish universities. 

 

In zijn welkomwoord gaf algemeen directeur Paul Van Snick van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie aan dat, ook na 20 jaar, een Wereldwaterdag actueel en nodig blijft om aandacht te vragen voor de waterproblematiek en het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Recente rapporten tonen aan dat het Millenniumdoel inzake water gehaald werd. Inzake sanitatie zal de wereld vermoedelijk in gebreke blijven. Maar ook na het vervullen van de Millenniumdoelstellingen inzake water en sanitatie blijft actie nodig. Ondertussen zal het VPWvO verder werken, met dank aan de partners en de Vlaams Minister van Leefmilieu, die een nieuwe projectoproep zal lanceren.

 

During the welcome speech it became clear that even after 20 years, a World Water Day still remains actual and necessary to focus attention on the importance of fresh water and the sustainable management of the water resources. Recent reports show that the MDG 7c is reached. For sanitation, the world will not meet the goal. But even after meeting the MDG's, a lot of work remains to be done. The Flemish Partnership Water for Development will continue the efforts, supported by the partners and the Flemish Minister of Environment, that will launch another call for proposals.   

 

Professor Dirk Raes maakte de aanwezigen wegwijs in het thema van Wereldwaterdag 2012: 'The world is thirsty because we are hungry'. De groeiende wereldbevolking stelt de wereld voor uitdagingen inzake water- en voedselvoorziening, die weloverwogen en met respect voor de lokale economische, ecologische en fysische en sociale context aangepakt moeten worden. De vragenstelling achteraf bracht interessante onderwerpen en stof tot discussie naar voor.

 

Professor Dirk Raes introduced the key issue of the day: ' The world is thirsty because we are hungry'. The increasing world population challenges the world in the field of water and food supply, which has to be organized with respect for the local economical, ecological, physical and social context. Interesting question and issues were discussed afterwards. 

 

Dan was het de beurt aan 10 wetenschappers, partners en lokale besturen om het publiek te laten kennismaken met hun projecten, werkveld en studiedomein. Vragen werden opgespaard voor de netwerking achteraf. Hier zijn zeker kiemen gelegd tot interessante samenwerking en nieuwe uitwisseling van Vlaamse expertise in water- en sanitatieprojecten.

 

Ten scientists, partners and local governments introcuced the participants to their projects, working field and research areas. Questions were saved for the networking session, offering opportunities for interesting cooperation and new exchange of Flemish expertise in water and sanitation projects.  

 

Dank aan alle partners, sprekers, helpers en aanwezigen die deze dag tot een succes maakten!

Thanks to all partners, speakers, helpers and participants that made this a succesful day!

 

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Link voor meer foto’s: https://goo.gl/photos/wSiNFkLG2UqP6vx4A