Verbetering van de duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in de stroombekkens van Moustiques, Catinette en Denisse in Noordwest Haïti

Het project van Join for Water beoogt de verbetering van toegang tot drinkwater en sanitatie in drie stroombekkens van Noordwest Haïti (Moustiques, Denisse en Catinette). Dit gebeurt door uitbreiding en bouw van nieuwe infrastructuur voor drinkwater en sanitatie (markten, scholen), door sensibilisering over hygiëne en sanitatie en door begeleiding van de beheersstructuren om zo tot een duurzaam beheer te komen. Daarnaast is er speciale aandacht voor de bescherming van de waterbronnen door herbebossing en door erosie tegen te gaan. Deze acties kaderen binnen integraal waterbeheer waarbij de link wordt gemaakt met biodiversiteit en klimaatverandering. Op die manier maakt het project de bevolking ook weerbaarder tegen de effecten ervan. Via actie-onderzoek zoeken de projectuitvoerders ook naar antwoorden op belangrijke vragen die de kennis van de lokale actoren zal verbeteren. Het project wordt uitgevoerd samen met de lokale organisatie ODRINO in een reeds lang lopend samenwerkingsverband, maar ook andere actoren zoals de lokale overheden en de beheerscomités van de stroombekkens worden nauw betrokken. ODRINO blijft ook op het terrein. Join for Water werkt samen met Vlaamse partners Ingenieurs Zonder Grenzen (rond specifieke thema's inzake pompen), met Bos+Tropen (rond herbebossing en bosbeheer met het oog op beheer van de waterhuishouding) en met de Universiteit Gent (rond de opmaak van kaarten). Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2020, dat een voorziene duur heeft van 36 maanden.

Meer projecten