Time for solutions: van integraal waterbeheer richtlijnen naar concrete resultaten in Oeganda

Dit project kadert in de werking van PROTOS in Oeganda, maar betreft een nieuwe aanpak op vraag van de nationale overheid (DWRM of Directorate of Water Ressource Management).

In dit project geven PROTOS, de lokale partner NGO JESE en bekkenbeheerscomité van de rivier Mpanga concrete invulling aan de kaderrichtlijn Integraal Waterbeheer door 2 “modelsites” in het stroombekken op te zetten. Op vraag van en in nauwe samenwerking met het bevoegde  ministerie wordt geprobeerd zowel op huishoudniveau als op gemeenschapsniveau de knelpunten rond water en grond op te lossen via een bottom up participatieve en multi-actoren aanpak. Naast de technische infrastructuurinterventies (drinkwater, sanitatie, opvang van regenwater, anti-erosiegeulen, …) wordt  veel aandacht geschonken aan de lokale capaciteitsversterking en responsabilisering van de directe betrokkenen, inclusief de lokale en hogere overheden, privéorganisaties, nationale instituten, universiteiten, … . De impact van de inrichting van de modelsites op de natuurlijke rijkdommen water en bodem en op de levensomstandigheden van de begunstigden wordt op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart gebracht en opgevolgd, in samenwerking met de lokale Mountains of the Moon University.

Men verwacht dat door dit project

  • Het beheer en gebruik van de natuurlijke rijkdommen water en bodem in 2 modelsites van het stroomgebied van de Mpanga rivier zijn verbeterd en
  • de activiteiten gecoördineerd worden door erkende overlegstructuren die zijn samengesteld uit de betrokken actoren en structuren m.b.t. gedecentraliseerd waterbeheer in de interventiezone. Het project kadert in een programma dat steun krijgt van de federale ontwikkelingssamenwerkingsdienst DGD. 

PROTOS doet ook beroep op technische en wetenschappelijke ondersteuning van specialisten als Antea Group,  ugent  en KULeuven, die als Vlaamse partner optreden in dit project. Farys (vroeger TMVW) voorziet in de loop van het project een werkbezoek aan haar kantoren en infrastructuur in haar werkingsgebied voor een of meerdere Oegandese medewerker van PROTOS en van JESE. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
Time for solutions-van integraal waterbeheer richtlijnen naar concrete resultaten in Oeganda2
Time for solutions-van integraal waterbeheer richtlijnen naar concrete resultaten in Oeganda1