Integraal waterbeheer in de binnendelta van de Niger, Mali

De doelstelling van dit project is de levensomstandigheden van de bevolking van de 14 gemeenten, waarvoor een waterpunt of sanitaire infrastructuur gebouwd zal worden, te verbeteren: 65.000 personen voor drinkwater, 39.000 voor basissanitatie.Gekoppeld aan de bouw van deze voorzieningen wordt ook gewerkt op het beter gebruik ervan door de bevolking en op het versterken van de beheerscapaciteiten van de verschillende stakeholders (drinkwatercomités, gemeenten, technische gedeconcentreerde staatsdiensten, NGO’s).

Daarnaast willen de partners van het project de beslissingen van de Autorité du Bassin du fleuve Niger (ABN) beter inschatten en helpen implementeren in de binnendelta. Het is belangrijk dat er voldoende kennis wordt verworven over de gevolgen en de mogelijke compenserende maatregelen. Hierbij moeten lokale beleidsmensen en gebruikers actief participeren.

Dit project bouwt voort op de resultaten van een vorig project van 2005, met VMW en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. In dit project participeren PROTOS, Soresma NV, Universiteit Antwerpen en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt 24 maanden.

Meer projecten
protos mali 2008 3
protos mali 2008 2
protos mali 2008 1