U bent hier: www.watervoorontwikkeling.be
 

In de kijker

 

15 oktober: Werelddag Handen Wassen

werelddag handen wassen

Handen wassen met zeep kan levens redden, want het is een van de meest effectieve en goedkope manieren om ziektes als diarree te voorkomen. Diarree is verantwoordelijk voor 9 % van het overlijden van kinderen onder de 5 jaar in ontwikkelingslanden. De internationale "Dag van het Handen Wassen" op 15 oktober wil dit onder de aandacht brengen en mensen motiveren hun handen te wassen met zeep -  als goede gewoonte. Meer info vindt u via http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day. In Leuven vindt op 15 oktober een symbolische actie plaats op het Herbert Hooverplein.  

 

Oproep Fonds Elisabeth en Amélie van de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Elisabeth en Amélie stimuleert duurzaam waterbeheer en de toegang tot water en sanitatie in ontwikkelingslanden. Er zijn beurzen beschikbaar voor stages ter plaatse voor studenten uit het Zuiden die in België studeren. De stage moet zich toeleggen op duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden en is verbonden aan een masterproef (of een equivalent hiervan).  Deadline: 17 oktober 2016. Meer info.

 

Oproep projectvoorstellen ontwikkelingseducatie 2016

Het bruist in uw organisatie van ideeën om de Vlaamse burger met inspirerende activiteiten te sensibiliseren voor mondiale kwesties maar u bent nog op zoek naar dat financiële duwtje in de rug ?  Ga op zoek naar de juiste partners en doe mee aan de oproep mondiale uitdagingen 2016. U vindt alle info en formulieren om een subsidieaanvraag in te dienen via www.vlaanderen.be/int/ontwikkelingseducatie.

 

Oproep projectvoorstellen Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling 2016

De Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, maakt, als een van de partners van het VPWvO, weer middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstelling inzake water en sanitatie (SDG 6) en tot stand te komen door samenwerking tussen de indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner. De deadline is verstreken, het resultaat van de oproep wordt hier later bekendgemaakt.  Meer info. 

 

Oproep projecten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert een tweede projectoproep voor waterprojecten, met deadline 30 juni 2016. Meer info vindt u op de site van Leefmilieu Brussel en Hydrobru.

  

Wereldwaterdagevent 2016

Het jaarlijks Wereldwaterdagevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, stond in het teken van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling SDG 6 "ensure availibility and sustainable access to water and sanitation for all". Hier vindt u het verslag.

 

Na MDG 7c: SDG 6

 

logo sdg

 

Op 25 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor de duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Voortbouwend op de Millenniumdoelstellingen, vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) een kader en een handleiding om duurzame ontwikkeling ter harte te nemen. Deze doelstellingen zijn universeel, dus aan te pakken in Vlaanderen en internationaal. Water en sanitatie krijgen een duidelijke plaats in SDG 6. Tijdens het jaarlijks Wereldwaterdagevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling staat deze doelstelling centraal.
meer info
Nederlandse vertaling Agenda 2030
Nederlands overzicht SDG's

 


Evaluatierapport VPWvO beschikbaar

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid liet in de eerste helft van 2015 een externe evaluatie van het VPWvO uitvoeren. Het rapport van South Research is nu beschikbaar, met positief resultaat en een aantal aanbevelingen. Meer info

 

 

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
Vlaanderen engageerde zich om tegen eind 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).

Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.

Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.

 

guinee bissau 2007 

Guinee Bissau 


De ondertekening van de
intentieverklaring op Wereldwaterdag 2004 door een aantal pioniers in aanwezigheid van de toenmalige Vlaams Minister bevoegd voor het leefmilieu en de ontwikkelingssamenwerking was slechts een begin. Via het verbreden van het draagvlak, studiewerk, de bundeling van kennis en expertise, de mobilisering en de verhoging van de financiële middelen en de optimale aanwending van kennis en middelen wil het Partnerschap deze doelstellingen waarmaken. Diverse publieke en privé(water)bedrijven, ngo’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, evenals Vlaamse overheidsadministraties en instellingen steunen dit initiatief.

Sinds de oprichting in 2004 heeft het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling een hele weg afgelegd, waar we best trots op zijn.  Dit was niet mogelijk zonder de steun van de vele Vlaamse en lokale partners die zich inschreven in deze vorm van samenwerking! Bij de viering van de vijfde verjaardag in oktober 2009 keken we achteruit en vooruit. De aanwezigen kwamen uit verschillende hoeken, de interventies waren interessant en de getuigenissen sprekend. Door ondertekening van de engagementsverklaring (her)bevestigden verschillende organisaties en bedrijven hun inzet voor het toegankelijker maken van zuiver water in ontwikkelingslanden.

Op 25 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor de duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Voortbouwend op de Millenniumdoelstellingen, vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) een kader en een handleiding om duurzame ontwikkeling ter harte te nemen. Deze doelstellingen zijn universeel, dus aan te pakken in Vlaanderen en internationaal. Water en sanitatie krijgen een duidelijke plaats in SDG 6. Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling wil zijn steentje blijven bijdragen aan deze vernieuwde internationale doelstelling.
Er
blijft nog veel te doen. Mogen we ook op u rekenen?

   

congo caritas 2007

Congo

 

  Over het partnerschap  
 
  Kenniscentrum  
 
  In de kijker