U bent hier: www.watervoorontwikkeling.be
 

In de kijker

Oproep projectvoorstellen ontwikkelingseducatie 2016

Het bruist in uw organisatie van ideeën om de Vlaamse burger met inspirerende activiteiten te sensibiliseren voor mondiale kwesties maar u bent nog op zoek naar dat financiële duwtje in de rug ?  Ga op zoek naar de juiste partners en doe mee aan de oproep mondiale uitdagingen 2016. U vindt alle info en formulieren om een subsidieaanvraag in te dienen op de www.vlaanderen.be/int/ontwikkelingseducatie

De Vlaamse overheid  wil  een sterker en breder draagvlak voor een solidaire en mondiale samenleving, stimuleren en ondersteunen. Reeds lang voor de komst van de SDG’s, begreep  Vlaanderen dat een samenwerking tussen meerdere spelers uit diverse sectoren cruciaal is om tot een draagvlakversterking en –verbreding te komen.  De oproep “ontwikkelingseducatie” richt zich dan ook specifiek naar organisaties, zowel uit de publieke- als uit de privé sector, die als partners een project uitwerken  dat  een mondiale duurzame en rechtvaardige samenleving bevordert.

 

Oproep projectvoorstellen Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling 2016

De Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, maakt, als een van de partners van het VPWvO, weer middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstelling inzake water en sanitatie (SDG 6) en tot stand te komen door samenwerking tussen de indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner. De deadline voor indiening is donderdag 23 juni om 10 u. Meer info. 

 

Oproep projecten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert een tweede projectoproep voor waterprojecten, met deadline 30 juni 2016. Meer info vindt u op de site van Leefmilieu Brussel en Hydrobru.

 

 

Wereldwaterdagevent 2016

Het jaarlijks Wereldwaterdagevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, stond in het teken van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling SDG 6 "ensure availibility and sustainable access to water and sanitation for all". Hier vindt u het verslag.

 

 

Na MDG 7c: SDG 6

 

logo sdg

 

Op 25 september 2015 legden de lidstaten van de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor de duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Voortbouwend op de Millenniumdoelstellingen, vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) een kader en een handleiding om duurzame ontwikkeling ter harte te nemen. Deze doelstellingen zijn universeel, dus aan te pakken in Vlaanderen en internationaal. Water en sanitatie krijgen een duidelijke plaats in SDG 6. Tijdens het jaarlijks Wereldwaterdagevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling staat deze doelstelling centraal.
meer info
Nederlandse vertaling Agenda 2030
Nederlands overzicht SDG's

 

Oproep Fonds Elisabeth en Amélie van de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Elisabeth en Amélie steunt duurzame projecten die de toegang tot water vergemakkelijken. Deze nieuwe projectoproep richt zich op projecten die op een duurzame manier de toegang verbeteren tot water EN sanitatie. Deadline: 31 maart 2016. Meer info.

 

 

19 november = Wereldtoiletdag

 

wereldtoiletdag

Wereldwijd hebben 1 op 3 mensen geen toegang tot een proper en veilig toilet. Per dag sterven 1.000 kinderen door gebrek aan sanitatie. Betere sanitaire omstandigheden hebben een onmiddellijk effect op de menselijke gezondheid. Op 24 juli 2013 erkende de Verenigde Naties 19 november als een officiële VN-dag. Op deze dag wordt al verschillende jaren terecht aandacht gevraagd voor propere sanitaire voorzieningen voor iedereen. Een oproep die recent ook opgenomen werd in de goedgekeurde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Het thema van Wereldtoiletdag 2015 is "sanitation and nutrition".

Meer info over Wereldtoiletdag
Meer info over de Wereldtoiletorganisatie

 


 

15 oktober: Werelddag Handen Wassen

werelddag handen wassen

Handen wassen met zeep kan levens redden. Want dat is een van de meest effectieve en goedkope manieren om ziektes als diarree en longontsteking te voorkomen. Deze ziektes zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 1,7 miljoen kinderen onder de 5 jaar in ontwikkelingslanden. De internationale "Dag van het Handen Wassen" op 15 oktober wil dit extra in de verf zetten en mensen mobiliseren en motiveren hun handen te wassen met zeep. Meer info vindt u via http://globalhandwashing.org/global-handwashing-day. In Gent vindt op 15 oktober een symbolische actie plaats op de Groentenmarkt, in aanwezigheid van bekende Gentenaars. 

 

Oproep waterprojecten Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een oproep voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die verband houden met de watersector. Deze is toegankelijk voor organisaties en instellingen met hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 19 Brusselse gemeenten. Alle informatie is beschikbaar via de website van leefmilieu Brussel en de website van Hydrobru. De deadline voor indienen is 30 september.

 

Evaluatierapport VPWvO beschikbaar

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid liet in de eerste helft van 2015 een externe evaluatie van het VPWvO uitvoeren. Het rapport van South Research is nu beschikbaar, met positief resultaat en een aantal aanbevelingen. Meer info

 

 

Oproep VPWvO 2015

Minister Schauvliege maakte ook in 2015 middelen vrij voor duurzame water- en sanitatieprojectvoorstellen. Het resultaat kan u hier raadplegen. Meer info

 

 

Wereldwaterdag 2015

In 1993 duidden de Verenigde Naties 22 maart aan als internationale Wereldwaterdag. Die dag staat wereldwijd in het teken van 'water' en sinds dan wordt jaarlijks een ander aspect van water belicht. Het thema van de internationale Wereldwaterdag 2015 is "water en duurzame ontwikkeling". Lees meer op de officiële website van UN Water.

Ook in Vlaanderen staat een heleboel op de agenda. Hier vindt u een overzicht


wwd 2014 banner wwd 2015

 

Eerste Europees burgerinitiatief rond water

In antwoord op het burgerinitiatief  rond het recht op water, een middel dat in de Europese wetgeving is voorzien om belangrijke onderwerpen door Europese burgers op de Europese agenda te krijgen, publiceerde de Europese Commissie op 19 maart 2014 een communicatie. Daarin herhaalt deze het belang van het recht op water en sanitatie voor alle mensen, benadrukt het belang van water als publiek goed en fundamentele waarde en stelt dat water geen commercieel product is. De organisatoren van het burgerinitiatief Right2Water hadden op concretere actie gehoopt. Meer info

 

Lancering Global Water Solidarity Platform 
UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, nam de voorbije maanden initiatief om gedecentraliseerde solidariteitssystemen voor water en sanitatie, analoog aan het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, te promoten en ondersteunen, door oprichting van het Global Water Solidarity Platform. Alle partners van het VPWvO worden uitgenodigd toe te treden tot dit platform. Lees meer

 

  

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
Vlaanderen engageerde zich om tegen eind 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).

Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.

Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.

 

guinee bissau 2007 

Guinee Bissau 


De ondertekening van de
intentieverklaring op Wereldwaterdag 2004 door een aantal pioniers in aanwezigheid van de toenmalige Vlaams Minister bevoegd voor het leefmilieu en de ontwikkelingssamenwerking was slechts een begin. Via het verbreden van het draagvlak, studiewerk, de bundeling van kennis en expertise, de mobilisering en de verhoging van de financiële middelen en de optimale aanwending van kennis en middelen wil het Partnerschap deze doelstellingen waarmaken. Diverse publieke en privé(water)bedrijven, NGO’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, evenals Vlaamse overheidsadministraties en instellingen steunen dit initiatief.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) bestaat ondertussen ruim 5 jaar. Sinds de oprichting in 2004 is een hele weg afgelegd, waar we best trots op zijn.  Dit was niet mogelijk zonder de steun van de vele Vlaamse en lokale partners die zich inschreven in deze vorm van samenwerking! Bij de viering van de vijfde verjaardag in oktober 2009 keken we achteruit en vooruit. De aanwezigen kwamen uit verschillende hoeken, de interventies waren interessant en de getuigenissen sprekend. Door ondertekening van de engagementsverklaring (her)bevestigden verschillende organisaties en bedrijven hun inzet voor het toegankelijker maken van zuiver water in ontwikkelingslanden.  En toch blijft er nog veel te doen. Mogen we ook op u rekenen?

  

 

congo caritas 2007

Congo

 

  Over het partnerschap  
 
  Kenniscentrum  
 
  In de kijker